Regulamin sklepu - BEKI.COM/PL

§1 Słownik pojęć

 

1. Sprzedawca – BEKI Czesław Kiełbasiński z siedzibą w Świdniku, Al. Armii Krajowej 11/7, 21-040 Świdnik, NIP: 713-166-66-25, Regon: 060740078. 

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.beki.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia. 

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). 

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego). 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski. 

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. 

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§3 Jakość Towarów

 

1. Towary sprzedawane przez Sklep są towarami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

 

§4 Składanie Zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób: 

-za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

-przez telefon (numer umieszczony na stronie Sklepu)

-pocztą elektroniczną (e-mail na adres: kontakt@beki.com.pl) 

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. 

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego),

b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności. 

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 

§5 Koszt dostawy

 

Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.

 

§6 Warunki płatności

 

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: 

-gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

-przelewem zwykłym –  na konto mBank: 65 1140 2004 0000 3302 7260 0571

 

§7 Realizacja Zamówień

 

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia. 

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia. 

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu. 

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

5. Dokumentem sprzedaży jest paragon/faktura imienna lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje z przesyłką.

 

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sprzedawcy.

 

§9 Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)

 

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. 

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 

świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

dostarczania prasy,

usług w zakresie gier hazardowych. 

3. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

5. Kwota uiszczona przez Konsumenta za Towar wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§10 Reklamacja

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beki.com.pl 

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii. 

4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi. 

5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana. 

6. Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą.

 

§11 Gwarancja

 

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym. 

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z umową lub uprawnienia Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia. 

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia. 

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego. 

 

§13 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących na stronie Sklepu w zakładce Regulamin Sklepu